Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Inwestycje - UE

Informacje o projekcie #Zdalna Szkoła+

 

Nazwa projektu grantowego:


„#Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
 

Cel główny projektu:


Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom ze szkół w Gminie Nowe Miasteczko, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Krótki opis projektu:


Projekt polega na zakupie  22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniami i myszkami.
 
Finansowanie projektu:


Projekt finansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 925-19-58-478 zawartej w dniu 08.06.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nowe Miasteczko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 
Całkowita wartość projektu: 55.000,00 zł brutto
Dofinansowanie: 55.000,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Nowe Miasteczko): 0,00 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: grudzień 2020 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:

    liczba zamówionych laptopów – 22 szt.
    liczba zamówionych pakietów Microsoft Office Standard – 22 szt.
 

Wskaźniki rezultatu:

    liczba wspartych szkół – 3

 

 

 

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych