Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Aktualizacja 20 maja 2022 r.

 

Granty PPGR - umowa podpisana!

 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020

 

Informujemy, że złożony przez Gminę Nowe Miasteczko wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym„Granty PPGR”, został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.

Gmina Nowe Miasteczko podpisała już umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Nowe Miasteczko wynosi 332 500,00 zł. W ramach podpisanej umowy planowany jest zakup 133 szt. laptopów.

 

Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina Nowe Miasteczko ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie projektu.

 

Kolejnym zadaniem naszej gminy będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dopiero po dopełnieniu tych formalności: przeprowadzeniu postępowania, wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, po podpisaniu umowy z dostawcą i po zakupie sprzętu, pracownik urzędu - p. Anna Kwapień - będzie kontaktować się z Wnioskodawcami, w celu podpisania umowy oraz ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

 

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

Aktualizacja 24.11.2021 r.

Granty PPGR - aktualizacja oświadczeń

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że złożone przez Państwa oświadczenia do projektu: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zostały przekazane do operatora projektu - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o konieczności doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej Państwa oświadczeń.

 

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Nowe Miasteczko, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców ubiegających się o sprzęt komputerowy (którzy złożyli oświadczenia w terminie do 25 października 2021 r.) o konieczności dokonania niezbędnej aktualizacji złożonych oświadczeń.

 

Do złożonych przez Państwa oświadczeń należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: oryginały odpisów aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu itd.) – przekazywane do wglądu upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku oraz opis stopni pokrewieństwa w linii prostej na poniższym formularzu:

POTWIERDZENIE POKREWIEŃSTWA

 

2)  uaktualnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

ZAKTUALIZOWANA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

 ZAKTUALIZOWANA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - UCZEŃ PEŁNOLETNI

 3) Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia

    Oświadczenie ucznia pełnoletniego o miejscu zamieszkania

 

UCZNIOWIE PEŁNOLETNI zobowiązani są dostarczyć również:

4) zaświadczenie ze szkoły, do której pełnoletni uczeń uczęszcza, o tym, że uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

 

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, które Gmina Nowe Miasteczko może pozyskać w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Nowe Miasteczko do instytucji weryfikującej.

 

Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego oraz pozostałe dokumenty uzupełniające złożony wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu

w nieprzekraczalnym terminie

do 13 grudnia 2021 r. do godz. 17.00.

 

UWAGA!

Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem

pierwotnie złożonego oświadczenia!

 

Koordynatorem projektu w Gminie Nowe Miasteczko jest insp. Anna Kwapień, pokój nr 8, tel. 68 3888 154 w.36 / 576 332 817 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze można pobrać również w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku (w sekretariacie oraz w pokoju nr 8).

 

 

Aktualizacja 10.02.2022 r.

 

Gmina Nowe Miasteczko - za pośrednictwem instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa - złożyła wniosek zbiorczy w programie Granty PPGR.

 

Złożenie wniosku poprzedziła żmudna i mozolna weryfikacja informacji podanych w złożonych przez Mieszkańców wnioskach-oświadczeniach.

W programie pozostali ci Wnioskodawcy, którzy w terminie do 13.12.2021 r. złożyli aktualizację swoich pierwotnych oświadczeń, tj. dostarczyli do Urzędu Miejskiego dokumenty potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej z osobą wskazaną w oświadczeniu jako pracownik dawnego PGR.

 

Ostatecznie ubiegaliśmy się o grant na złożone przez mieszkańców 133 wnioski. Z otrzymanej dziś informacji wynika, że wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzięki temu będziemy mogli zakupić sprzęt o łącznej wartości 332 500,00 zł.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy między Gminą Nowe Miasteczko a Ministerstwem Cyfryzacji, a potem ogłoszenie przetargu na dostarczenie sprzętu.

Dopiero po dopełnieniu tych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

 

Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej (ten artykuł będzie aktualizowany) oraz profil Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku - na portalu Facebook.