Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26.06.2020r. w  sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego I Dz. Un. woj. lubuskiego poz. 16801, na mocy którego w powiecie nowosolskim wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gminach:
- Nowe Miasteczko - miejscowości: Miłaków i Żukow.
- Bytom Odrzański - miejscowości: Sadzów, Bonów, Bycz, Bytom Odrzański, Drogami!, Kropiwnik,
Małaszowice, Popowo, Sobolice, Wierzbnica.
- Siedlisko- miejscowość: Dębianka.
W w/w obszarze obowiązują zakazy i nakazy zgodnie z załączonym rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego, w tym między innymi wstrzymanie przemieszczeń świń do rzeźni i do innych stad. Informuję. że jest dozwolony ubój świń na terenie gospodarstwa pochodzenia z przeznaczeniem mięsa na potrzeby własne posiadaczy, pod obowiązkowymi warunkami:
1. Zgłoszenia zamiaru tego uboju do PIW Nowa Sól z wyprzedzeniem min. 7 dni.
2. Pobrania prób krwi od świń w kierunku ASF i przeprowadzenia badań laboratoryjnych tych prób z wynikiem ujemnym - przed terminem uboju.
3. Po uzyskaniu wyniku ujemnego w/w badań - ważnego 7 dni - poddanie świń urzędowemu badaniu przedubojowemu - przeżyciowo.
4. Poddaniu świń urzędowemu badaniu poubojowemu.
5. Próbki mięśni do badań w kierunku włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający w/w badanie przed i poubojowe.
w związku z:
• aktualną niekorzystną sytuacją epizootyczną w powiecie w zakresie afrykańskiego pomoru świń, w tym stwierdzania przypadków ASF i u dzików i wyznaczenia strefy zagrożonej ASF,
• stwierdzaniem podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie,

• rozpoczęciem sezonu nasllenia występowania ognisk ASF u świń w związku z rozpoczęciem pracpolowych oraz pojawianiem się much - co sprzyja wystąpieniu ogniska ASP u świń,
-apeluję o:
1. bezwzględne przestrzeganie i wzmocnienie bioasekuracji przy utrzymywaniu świń.
2. natychmiastowe zgłaszanie do lekarza weterynarii każdego przypadku zachorowań świń.
3. natychmiastowe zgłaszanie do PIW każdego przypadku nasuwającego podejrzenie ASF.
Jeśli gospodarstwo nie jest w stanie spełnić przepisów prawnych dotyczących bioasekuracji ze względów ekonomicznych lub strukturalnych,  technicznych, organizacyjnych - powinno pilnie rozważyć celowość dalszego utrzymywania świń.


Gospodarstwo, które dobrowolnie zaprzestanie utrzymywania ś wiń mote ubiegać się o rekompensatę z budżetu państwa z tego tytułu- środki wypłacane są za pośrednictwem ARiMR w sprawie szczegółowych informacji proszę zwracać się do BP ARiMR.


W/w rekompensata przysługuje tylko w przypadku dobrowolnego zaprzestania utrzymywania świń. Gospodarstwu, które nie spełnia wymogów bioasekuracji nie przysługuje odszkodowanie w przypadku wystąpienia ASF u świń.

 

Do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

Agencja Nieruchomości Rolnych