Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

OD 15 MAJA -PROGRAM CZYSTE POWIETRZE WG NOWYCH ZASAD

Nabór wniosków na nowych zasadach rusza od 15 maja 2020r.

W nowej wersji programu Czyste Powietrze wyszczególniono dwa rodzaje beneficjentów.

  • Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania.

W tym przypadku beneficjentem nowej wersji programu może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Fundusz zastrzega, że brany ma być pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Po przekroczeniu tej kwoty, nie możemy skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, jednak całość kosztów inwestycji termomodernizacyjnej można odliczyć w ramach ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej), odzyskując kwotę równą 17% poniesionych kosztów.

KOSZTY KWALIFIKOWANE I WYSOKOŚC DOTACJI dla beneficjentów grupy podstawowej

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1000ZŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

30%

600ZŁ

EKSPERTYZY

30%

150ZŁ

PODŁĄCZENIE DO SIECI CEIPŁOWNICZEJ

50%

10000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

30%

9000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

45%

13500ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

30%

3000ZŁ

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

45%

20250ZŁ

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

30%

4500ZŁ

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁACZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNETRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁACZENIOWA+DOKUMENTACJA )

45%

6750ZŁ

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

30%

4500ZŁ

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

30%

3000ZŁ

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

30%

6000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

30%

6000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

45%

9000ZŁ

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

30%

3000ZŁ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

30%

4500ZŁ

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

30%

5000ZŁ

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5000ZŁ

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

30%

45ZŁ ZA m2

STOLARKA OKIENNA

30%

210ZŁ ZA m2

STOLARKA DRZWIOWA

30%

600ZŁ ZA m 2

 

Maksymalny poziom dotacji dla beneficjentów grupy podstawowej

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł.

Co więcej, jako połączenie programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na fotowoltaikę.

W sumie, osoba z podstawowej grupie będzie mogła otrzymać 30 tysięcy złotych jeżeli zdecyduje się na fotowoltaikę z pompą ciepła.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 10 000 zł.

 

  • Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Druga grupa beneficjentów, wyszczególnionych w regulaminie nowej wersji programu Czyste Powietrze, to osoby będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą – posiadające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie dla tej grupy zostanie uruchomione po wprowadzeniu zmian w prawie umożliwiających wydawanie odpowiednich zaświadczeń.

 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE I WYSOKOŚC DOTACJI dla grupy podwyższonego dofinansowania

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1000ZŁ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

60%

1200ZŁ

EKSPERTYZY

60%

300ZŁ

PODŁĄCZENIE DO SIECI CEIPŁOWNICZEJ

75%

15000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

60%

18000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

18000ZŁ

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

60%

6000ZŁ

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

27000ZŁ

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

60%

9000ZŁ

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁACZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNETRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁACZENIOWA+DOKUMENTACJA )

75%

11250ZŁ

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

60%

9000ZŁ

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

60%

6000ZŁ

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

60%

12000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

60%

12000ZŁ

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

60%

12000ZŁ

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

60%

6000ZŁ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

60%

9000ZŁ

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

60%

10000ZŁ

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5000ZŁ

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

60%

90ZŁ ZA m2

STOLARKA OKIENNA

60%

420ZŁ ZA m2

STOLARKA DRZWIOWA

60%

1200ZŁ ZA m 2

 

Maksymalny poziom dotacji dla grupy podwyższonego dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Dotacja na zakończone przedsięwzięcia

W odróżnieniu od poprzedniej wersji programu, możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także nie wcześniej niż  przed datą  ogłoszenia o naborze wniosków tj.15 maja 2020. -czyli od momentu obowiązywania nowej wersji programu. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynieść do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

  1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
  2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub

2) w serwisie „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

  1. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

2) poprzez serwis „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

  1. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
  2. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
  3. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
  4. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Szczegółowe wymogi nowego programu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl a także https://czystepowietrze.gov.pl/  https://wfosigw.zgora.pl/

Agencja Nieruchomości Rolnych