Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów GminaW związku z pogorszeniem się jakości wody na ujęciu w Borowie Wielkim, wzmagamy kontrole w zakresie właściwego zagospodarowania ścieków bytowych.
Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków), to zobowiązany jesteś zapewnić jego szczelność oraz systematyczne opróżnianie.
Jednocześnie przypominamy, że na potwierdzenie regularnego opróżniania szamba właściciel nieruchomości powinien posiadać dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości. Podobnie w przypadku korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, którego wykonywanie musi zostać odpowiednio udokumentowane.
W związku z powyższym, w celu udokumentowania realizacji tego obowiązku, prosimy by za każdą wykonaną usługę wywozu nieczystości płynnych właściciel danej nieruchomości przechowywał dowody wpłat, celem przedłożenia podczas kontroli przeprowadzanych przez umocowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie mógł udowodnić, że pozbywał się nieczystości regularnie i zgodnie z prawem, to może zostać zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
Jednocześnie przypominamy, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Agencja Nieruchomości Rolnych