Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

INFORMACJA O WYNIKACH PROGRAMU


Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zakończyła zadanie pn." Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap III" Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości: dofinansowanie w kwocie - 73.449,23 zł, pożyczka w kwocie: 293.796,94 zł. Łączna wartość zadania wyniosła: 463.835,74 zł brutto.


Poprzez realizację Zadania Gmina osiągnęła :


-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm o długości łącznej 138,81 m, 9 szt. bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 w miejscowościach : Borów Wielki, Miłaków, Szyba, Żuków.


- efekt ekologiczny w postaci podłączenia 23 osób do nowo wybudowanego lokalnego systemu gromadzenia ścieków socjalno-bytowych.

Agencja Nieruchomości Rolnych