Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Gołaszynie.

W dniu 26 lipca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn.: ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno – kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku”.
W uroczystości wzięli udział:
• z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Pan Daniel Roguski – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych,
• Radni Miejscy,
• Projektanci – Pani Ewa Nowicka i Pan Piotr Witosławski,
• Wykonawcy Inwestycji – Pan Zenon i Błażej Helbik,
• Kierownik budowy – Pana Krzysztof Szczepańczyk,
• Inspektorzy oraz pracownicy UM.
Pani burmistrz Danuta Wojtasik przywitała zgromadzonych gości, po czym podziękowała wszystkim tym osobom za pracę i zaangażowanie dzięki którym ta inwestycja mogła być zrealizowana i zakończona w terminie.
Na spotkanie była także zaproszona Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. Jednak liczne obowiązki zawodowe nie pozwoliły Pani Marszałek
na wzięcie udziału w uroczystości.
W tym miejscu Pani burmistrz odczytała list otrzymany od Pani Marszałek.
Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
W ramach realizowanej inwestycji wykonano:
• przebudowę istniejącej dotychczas oczyszczalni ścieków w Gołaszynie,
• budowę sieci wodno - kanalizacyjną na ulicy Marchlewskiego (obecnie Dworcowej) w Nowym Miasteczku.
W ramach przebudowy oczyszczalni wykonano modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowych obiektów tj. zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków deszczowych, budynek techniczny, które usprawnią pracę oczyszczalni oraz polepszą komfort pracy obsługi oczyszczalni.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 5 727 924,50 zł.
Wydatki kwalifikowane - 4 363 412,57 zł.
Dofinansowanie - kwota 3 408 411,92 zł.
Na zakończenie włodarz Nowego Miasteczka spuentowała, że: ,,Patrząc teraz
z perspektywy czasu cieszę się, że wraz z Radnymi podjęliśmy tą, niewątpliwie słuszną decyzję o realizacji tego zadania. Pomimo iż realizacja tej inwestycji była obarczona dużym ryzykiem finansowym dla Gminy udało nam się szczęśliwie ją ukończyć. Finansowanie z UE pociąga za sobą konieczność wniesienia wkładu własnego przez Gminę, co wymagało rozwagi, podjęcia właściwej decyzji i rozważenia, co jest priorytetem dla Gminy Nowe Miasteczko?. I choć nie widać po części tej inwestycji, bo jest ukryta pod ziemią i nie cieszy oka lokalnych mieszkańców, to jestem przekonana, że właśnie, sprawnie i bez dodatkowych kosztów, zakończyliśmy najważniejszą inwestycję dla Gminy.”
Uroczystość uświetniła prezentacja multimedialna z postępu realizacji prac przy poszczególnych etapach inwestycji, którą zaprezentował Pan Andrzej Włodarczak – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i spraw Środowiskowych. Po czym głos zabrała Pani Dorota Ciepielewska - technolog, która omówiła szczegółowo zastosowany na oczyszczalni w Gołaszynie proces technologiczny.
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania udali się na teren oczyszczalni ścieków gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozwoju naszego regionu, a tym samym do poprawy środowiska naturalnego. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy podnieść poziom i komfort życia mieszkańców gminy, a wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania naszego terenu pozycjonują gminę na wysokim miejscu.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynkuObraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, niebo i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i na zewnątrz

Obraz może zawierać: tekst

 

Agencja Nieruchomości Rolnych