Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z NFOŚiGW w WARSZAWIE. PROGRAM DOFINANSOWANIA OBEJMUJE 100% POKRYCIE KOSZTÓW DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA LUB ZABEZPIECZENIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. DOFINANSOWANIE JEST PRZEZNACZONE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY (BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI POSESJI, Z KTÓRYCH SĄ USUWANE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST). KOSZTY ZAKUPU I MONTAŻU NOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH POKRYWAJĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WE WŁASNYM ZAKRESIE. ZAINETRESOWANI WŁAŚCICIELE LUB ZARZĄDCY POSESJI ZAMIERZAJĄCY USUNĄĆ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST Z TERENU POSESJI PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE WNIOSKU DO URZĘDU MIEJSKIEGO
W NOWYM MIASTECZKU UL. RYNEK 2 POK. NR 8. (Druk wniosku do pobrania dostępny jest również na stronie www.nowemiasteczko.pl)
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: do 24.05.2019 roku.

WNIOSEK

Agencja Nieruchomości Rolnych