Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Gmina Nowe Miasteczko przystąpiła do kampanii społ‚ecznej "POSTAW NA RODZINʘ", w ramach zadań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupił‚a materiał‚y edukacyjne. Kampania bę™dzie prowadzona w bieżącym roku szkolnym. Realizatorami są… Zespół‚ Szkół‚ Nr 1 w Nowym Miasteczku oraz Szkoł‚a Podstawowa w Borowie Wielkim. Odbiorcami rodzice i uczniowie szół‚. Celem Kampanii jest uś›wiadomienie rodzicom oraz dzieciom jak ważne są… dobre relacje w rodzinie a silna więź mię™dzy czł‚onkami rodziny chroni przed się™ganiem po alkohol i substancje psychoaktywne.

Agencja Nieruchomości Rolnych