Rozmiar tekstu
 

Przegląd artykułów Gmina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz.U. 2016 roku poz. 446 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 poz. 774) Rada Miejska w Nowym Miasteczku w dniu 20 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 26 kwietnia 2017 roku, poz. 1064.

 

Zgodnie z uchwałą nowe nazwy ulic obowiązują po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, tj. od 11 maja 2017 roku.

 

Wykaz ulic, których nazwy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 kwietnia 2017 roku zostały zmienione:

  • ulica Marchlewskiego otrzymuje nazwę ulicy Dworcowej
  • ulica Świerczewskiego otrzymuje nazwę ulicy Kresowej
  • ulica 9 Maja otrzymuje nazwę ulicy Majowej

 

 

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 1 kwietnia 2016 r. mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające dotychczasową nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 w/w ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

 

Zgodnie z art. 5. ust. 1 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Agencja Nieruchomości Rolnych