Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku

Gmina Nowe Miasteczko jest w trakcie realizacji kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko
i Kultura Działanie 4.3Gospodarka wodno-ściekowa pn.:


”Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku”.

Wartość całkowita inwestycji to  5 727 924,50 zł natomiast kwota dofinansowania to  3 408 411,92 .

Okres realizacji projektu: 2016-09-19 r.- 2019-09-30 r.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców gminy Nowe Miasteczko korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej w tym korzystających z oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gołaszynie, jak i budowie sieci wodno -kanalizacyjnej na ulicy Marchlewskiego w Nowym Miasteczku. Projekt zakłada modernizację istniejących obiektów i budowę nowych obiektów, które usprawnią pracę oczyszczalni oraz polepszą komfort pracy obsługi oczyszczalni. Zostaną dobudowane następujące obiekty: zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków deszczowych, budynek techniczny pozostałe obiekty zostaną zmodernizowane.

Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku

Gmina Nowe Miasteczko  realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa pn.: Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku”,

Wartość całkowita inwestycji to  430 456,49 zł natomiast kwota dofinansowania to 297 469,93 .

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.- 15.10.2018 r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Nowe Miasteczko.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 

  • Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Miasteczko przy ul.

Marcinkowskiego.

  • Poprawa dostępu mieszkańców Aglomeracji Nowe Miasteczko do właściwej infrastruktury

wodno-ściekowej, poprzez modernizację 414,9 m kanalizacji sanitarnej.

  • Zwiększenie liczby RLM przyłączonych do sieci w Aglomeracji Nowe Miasteczko o 2 RLM (jest na tym odcinku obecnie 65, będzie 67)

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku - o dł. 414,9 m, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.

 

 

 

„ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

                              GMINA NOWE MIASTECZKO        

 

 

Gmina Nowe Miasteczko   realizuje projekt pod nazwą „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ulic, chodników ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ulicach : Sienkiewicza, Żeromskiego, część ulicy Chopina oraz Bolesława Prusa w Nowym Miasteczku

Całkowita wartość prac   1.787.591,86 zł.

Inwestycja jest dofinansowywana w 50% z  „Programu Rozwoju  Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 893.795,93zł.

Głównym wykonawcą zadania jest   firma   Instal-Głogów sp. o.o. z siedzibą w Głogowie ul. Wierzbowa 5.

 

 

 

 

Podkategorie

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007-2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. http://www.kapitalludzki.gov.pl/

LRPO

Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. http://www.lrpo.lubuskie.pl/

PROW 2014-2020

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 612 571 000 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Więcej na :http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020