Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

INFORMACJA

Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zrealizowała przedsięwzięcie pn. "Usuwanie azbestu z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko - etap VI 2018 r.", w ramach którego usunięto 19,10 Mg (1298,89 m2) płyt eternitowych falistych. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 9.395,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) w ramach Programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część VI - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

 

Burmistrz Nowego Miasteczka
/-/ Danuta Wojtasik