Rozmiar tekstu
 

Inwestycje - UE

INFORMACJA

 Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko - etap V 2017 r.", w ramach którego usunięto 12.460  Mg (780,63 m2) płyt eternitowych falistych.

 Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 4.538,50 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych  zł 50/100) w ramach Programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część V - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

 

Burmistrz Nowego Miasteczka

/-/ Danuta Wojtasik